040 1762 323 janne@aboyas.fi

Kei­tä olem­me

Olem­me aloit­te­le­va raken­nusa­lan yri­tys ja toi­mim­me pää­asial­li­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la.  Tar­joam­me myös hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta, ja mei­dän tavoit­tee­nam­me on löy­tää luo­tet­ta­vaa työ­voi­maa kai­kil­le raken­nusa­lan yri­tyk­sil­le, niin suu­ril­le kuin pie­nil­le­kin.  Haluam­me muut­taa yleis­tä näke­mys­tä vuo­kra­työ­voi­mas­ta posi­tii­vi­sem­mak­si ja näyt­tää, että työ on mah­dol­lis­ta teh­dä niin, ettei se tapah­du työn­te­ki­jöi­den oikeuk­sien kus­tan­nuk­sel­la.